شرایط گارانتی

شرایط گارانتی 

تعریف گارانتی
شرکت مهندسی توسعه جذب خورشید انرژی گهر با ارائه گارانتی (پشتیبانی از محصولات فروخته شده به مشتری )، رفع کلیه ایرادات فنی و قطعات مورد نیاز آن را مطابق با شرایط ذیل در هریک از تعمیرگاه های مجاز تحت پوشش خود برعهده می گیرد.

موارد تحت پوشش گارانتی
در دوره گارانتی کلیه قطعات موتور به استثنای قطعاتی که عمر آنها نسبت به سایر قطعات موتور سیکلت محدودتر بوده و به صورت عادی پس از گذشت مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مستهلک شده و بایستی تعویض شود مشمول گارانتی بوده و مشتری می تواند در صورت بروز نقص فنی با مراجعه به یکی از تعمیرگاه های مجاز از خدمات رایگان بهره مند شوند. رفع ایراد بنا به تشخیص کارشناس فنی تعمیرگاه مجاز و با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب انجام خواهد شد.

دوره گارانتی
موتور سیکلت دارای 6ماه گارانتی یا 5000 کیلومتر(مدت زمان یا کیلومتر تعیین شده هرکدام که زودتر اتفاق بیافتد، ملاک محاسبه می باشد.)

شرایط عدم گارانتی

هرگونه تعمیر یا دخل و تصرف در قطعات یا ظاهر محصول توسط عاملی بجز نمایندگی‌های مجاز شرکت .

فهرست